SOMMOS Hoteles

Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que es refereix al tractament de les seves dades personals, és la següent:

Responsable del tractament de les dades personals:

El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament.

En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:

Identitat: SOMMOS HOTEL ANETO, S.L.U.

CIF: B22413645

Direcció postal: Ctra. Francia, 4

22440 Benasque (Osca)

Telèfon: 974 55 10 61

Adreça electrònica: aneto@sommoshoteles.com

Delegat de protecció de dades: Nuria Barrio Dieste

Contacte Delegat de protecció de dades: protecciondedatos@piensoscosta.com / 680631331

Identitat: SOMMOS HOTEL BENASQUE, S.L.U.

CIF: B22413645

Direcció postal: Paseo. Anciles, 5

22440 Benasque (Osca)

Telèfon: 974 55 10 11

Adreça electrònica: benasque@sommoshoteles.com

Delegat de protecció de dades: Nuria Barrio Dieste

Contacte Delegat de protecció de dades: protecciondedatos@piensoscosta.com / 680631331

SOMMOS HOTEL ANETO, S.L.U. en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), us informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l'estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals tractades, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.

Dades personals:

Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable ( «l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

Hi ha una gran varietat d'informació que es considera dades personals, per exemple, el nom, informació de contacte, nombre d'identificació, IP de l'ordinador, etc.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar la web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/), entre d'altres.

Tractament de dades personals:

Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció de les dades.

Finalitat del tractament de dades:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

Es poden realitzar anàlisis d'usos en base a l'historial de compres i reserves d'un mateix interessat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.

L'empresa li informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què hi hagi una obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació per part seva de l'existència d'interès en que mantinguem les seves dades .

Això s'entén sense perjudici d'una possible conservació més prolongada a l'efecte d'un eventual compliment de les obligacions legals i per a l'exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents.

Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a l'eliminació de les dades personals.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privacitat.

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat:

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per la reserva impossibilitarà, per tant, la realització del contracte o de la reserva sol·licitats. Un cop feta la reserva, l'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d'allotjar-se a l'establiment.

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure al newsletter o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis.

L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

Destinataris de cessions o transferències de dades

Les seves dades personals es comunicaran a altres empreses del grup empresarial (Grupo Empresarial Costa, S.L., Sommos Hotel Benasque, S.L.U., Piensos Costa, S.A., Bodega Sommos, S.L., Bodega Sommos Garnacha, S.L.U., Disfrútalo En Casa, S.L., Costa Food Meat, S.L., Casademont, S.L.) per a finalitats vinculades al tractament de les dades personals dels clients o usuaris.

Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats del tractament amb els que tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar. A títol merament exemplificatiu s'enuncien els serveis que poden contractar-se a encarregats de tractament: proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, assessorament fiscal, jurídic o legal, etc. La relació anterior es facilita a títol d'exemple i l'empresa pot utilitzar serveis d'empreses pertanyents a altres sectors d'activitat per poder prestar serveis de qualitat. Fora d'aquests casos, no s'ha previst cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en què així s'estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc.)

Drets de les persones interessades

L'informem que en la seva qualitat de persona interessada li corresponen els següents drets:

Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) oa la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http: // apdcat. gencat.cat/)

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l'adreça postal Ctra./ Francia, 4, 22440 Benasque (Osca), o al correu electrònic protecciondedatos@piensoscosta.com, amb l'assumpte "Dades Personals" adjuntant una fotocòpia del seu document d'identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.

De què vies de reclamació disposa?

Si considera que els seus drets no han estat adequadament atesos, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o davant de qualsevol autoritat de control competent.

Informació tractada. Quines categories de dades personals tractem?

Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de privacitat.

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades.

Les categories d'interessats dels quals tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos.

L'interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l'empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

En cas que l'interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d'haver informat i haver obtingut el consentiment d'aquest, d'acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de privacitat. És per això, que en cas que l'usuari hagi introduït dades personals d'un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de privacitat

Dades personals que recollim de forma automàtica.

Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, encara que al final no es realitza cap reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l'adreça IP, la data i l'hora en què s'ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d'internet que faci servir, l'idioma seleccionat, entre d'altres.

Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari en base a aquesta informació.

Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

Enviament de comunicacions

Sempre que l'interessat realitzi una reserva o contracti un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en què es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'interessat a fi d'informar-lo qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.

D'altra banda, l'empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.

L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits en l'apartat "Dret de les persones interessades". Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a la persona interessada també en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic.

Comunicació de dades per part de menors d'edat

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d'edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal al lloc web.

Links a pàgines web de tercers

La nostra pàgina web pot contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de de l'empresa amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.

Mitjans de comunicació social

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.

Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir.

Modificacions en la política de privacitat

L'empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d'acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament al lloc web, de manera que recomana l'interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l'empresa tracta i protegeix les seves dades personals.

Preguntes i dubtes

Si té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a protecciondedatos@piensoscosta.com amb l'assumpte "Política Privadesa Sommos Hotels".

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Piensos Costa SA informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades d’identificació personal i de currículum recollides a través del formulari inclòs a la pàgina Sol·licitud de treball seran utilitzats únicament en processos de selecció de personal i no es registraran permanentment sense autorització prèvia de l’interessat. En relació a les dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació, únicament s'utilitzaran per gestionar les consultes sol·licitades pels seus titulars i per atendre, si cal, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de Piensos Costa SA i del grup Piensos Costa declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup Piensos Costa amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment. Piensos Costa SA i la resta d’empreses i establiments del grup Piensos Costa informen que els titulars de les dades poden adreçar-se a les adreces i referències que figuren a l’inici d’aquest Avís legal per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

Segueix-nos!
Newsletter
Apunta't al nostre newsletter
La meva reserva
Iniciar sessió