SOMMOS Hoteles

Canal Ètic

Canal Ètic

El Canal Ètic és l'únic canal intern de GRUPO COSTA per informar sobre accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o del dret de la Unió Europea tal com estableix la Llei de protecció a l'informe.


Aquest Canal Ètic garanteix l'anonimat i la confidencialitat de l'informant, establint-se a GRUPO COSTA un procediment de gestió els principis essencials del qual són l'objectivitat, la imparcialitat, la independència, la protecció del denunciant, la transparència i el respecte a la legalitat.


Per a més informació relativa als principis del sistema intern d'informació:


Descàrrega Política del Sistema

Segueix-nos!